Vaikiški baldai

Sąlygos

1.    PIRKIMO TAISYKLĖS
2.    Bendrosios nuostatos
    Pirkėjas prieš įsigyjant prekę, patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs ir / ar pažymėjęs varnelę prie teiginio „ aš perskaičiau ir sutinku su taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo bei Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių pirkimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios sąlygos.
   Pirkėjas, sutikdamas su www.vaikiskibaldai.lt Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.vaikiskibaldai.lt internetinėje parduotuvėje
   Pardavėjas turi teisę taisyti, keisti arba pildyti pirkimo – pardavimo taisykles iškilus tokiam būtinumui. Apie taisyklių pakeitimus Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie www.vaikiskibaldai.lt
    Pirkėjas negali užsakyti / pirkti prekes internetinėje parduotuvėje, jeigu  nėra susipažinęs su šiomis pardavimo taisyklėmis ir / ar su jomis nesutinka. Tuo atveju, kai pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis arba jų dalimi, jis negali užsakyti / pirkti prekių internetinėje parduotuvėje
    Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jeigu Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
   Pardavėjas vykdo prekyba ir prekes pristato tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3.    Prekių užsakymas – pirkimas
   Pirkėjas gali užsakyti / pirkti prekes tokiais būdais:
   Prisiregistravęs kaip naujas vartotojas prie internetinės parduotuvės www.vaikiskibaldai.lt, arba prisijungęs savo vardu, jeigu jau anksčiau buvo prisiregistravęs.
   Be registracijos, užpildęs reikiamą informaciją
   Paskambinęs telefonu

4.    Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
   Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta tuo momentu, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir įkėlęs ją į prekių krepšelį, susipažįsta su šiomis taisyklėmis ir paspaudžia nuorodą „pirkti”, „užsakyti” arba „apmokėti”. Tuo pačiu momentu pardavėjas patvirtina pirkėjo užsakymą, jeigu visa informacija užpildyta tinkamai.
   Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jam elektroniniu paštu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
   Visi pirkėjų užsakymai yra saugomi pardavėjo duomenų bazėje.
  Pirkėjas, užsisakydamas prekes , privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
  Pateikdamas užsakymą telefonu, laikoma, kad pirkėjas sutinka su šiomis taisyklėmis.

5.    Pirkėjo teisės
  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš pardavėjo taisyklių nustatyta tvarka.
  Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių užsakymo šių taisyklių nustatyta tvarka.
  Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių taisyklių nustatyta tvarka.

  Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.

  Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių užsakymo, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu, elektroniniu paštu, nurodant prekę bei užsakymo numerį.
  Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kitose dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.    Pirkėjo įsipareigojimai
    Pirkėjas privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių taisyklių tvarkos, bei visų kitų taisyklių nurodytų www.vaikiskibaldai.lt
    Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.
    Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant pranešti apie tai pardavėjui.
    Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
    Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7.    Pardavėjo teisės
    Pardavėjas turi teisę keisti tam tikrų funkcijų veikimą ar jų dalį.
    Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti veiklą jeigu susidaro tam tikros sąlygos, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
    Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti arba anuliuoti pirkėjo registracija, jeigu pirkėjas bando pakenkti pardavėjo darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų.
    Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
    Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes per 3 darbo dienas.
    Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, užsakant prekes, pateikė neteisingus asmens duomenis, kai Pardavėjui nepavyksta susisiekti su pirkėju per 3 darbo dienas telefonu arba elektroniniu paštu.
    Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kitose dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8.    Pardavėjo įsipareigojimai
    Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.
    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
    Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes šių taisyklių numatytomis sąlygomis
    Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis privalo pasiūlyti Pirkėjui analogišką arba panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
    Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
    Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
    Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalią prekių sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas pirkėjo prekių krepšelyje

9.    Prekių kaina, apmokėjimo tvarka ir terminai
    Prekių kainos internetinėje parduotuvėje, užsakymuose bei sąskaitose-faktūrose nurodomos eurais EUR 
    Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes šiais būdais:
    naudodamas elektroninę bankininkystę – pervesdamas pinigus į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Pavedimo paskirties laukelyje pirkėjas privalo nurodyti prekių užsakymo numerį ir / arba sąskaitos – faktūros numerį, kitu atveju pardavėjas negali garantuoti užsakymo vykdymo.
    Grynais pinigais - sumokėdamas prekių pristatymo metu
   Pirkėjui pasirinkus išankstinį apmokėjimą už prekes, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo išsimokėtinai, jeigu pirkėjas nepasirinko apmokėjimo būdo - grynais pinigais.
    Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
    Prekių kaina negali keistis po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per dvi darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visi jo sumokėti pinigai.
    Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno išankstinio apmokėjimo už prekes
    Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo pasirašyti šią prekių pirkimo / užsakymo sutartį.

10.    Prekių pristatymas
    Prekių užsakymo metu Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir savo telefono numerį bei el. pašto adresą
    Prekės pristatomos pardavėjo transportu arba kurjerių tarnyba

    Pirkėjas užsakymo metu gali pasirinkti pristatymo būdą.
    Prekių pristatymas Lietuvos Respublikos teritorijoje yra 15€, jeigu prie prekės arba užsakyme nenurodyta kitaip.
    Prekės pristatomos iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis automobilis.
    Į prekės kaina nėra įskaičiuota užnešimo paslauga, prekės gali būti užnešamos už papildomą mokestį, sutarus tai iš anksto.
    Jeigu pirkėjas pageidauja kad prekės būtų užneštos, jis privalo  apie tai pranešti pardavėjui ne vėliau kaip 24 val prieš pristatymą
    Prekės iš gamintojų pristatomos nesurinktos (pakuotėse), prie prekių yra pridedama surinkimo instrukcija. Kai kuriais atskirais atvejais prekės pristatomos jau surinktos.
    Prekių pristatymo laikas derinamas su pirkėju pardavėjui paskambinus užsakyme nurodytu telefonu
    Jeigu pirkėjas negali priimti užsakymo sekančia dieną po to kai pardavėjas įspėjo pirkėją apie planuojamą pristatymą, tuomet pristatymas nukeliamas sekančiam kartui. Jeigu pirkėjas negali priimti prekių per 3 bandymus pristatyti prekes, pardavėjas turi teisę anuliuoti tokį užsakymą, apie tai iš anksto neįspėjęs pirkėjo.
    Tuo atveju jeigu prekes pristato kurjerio tarnyba, kurjerio atstovas skambina pirkėjui ir su juo derina pristatymo laiką, pardavėjas negali įtakoti kurjerio prekių pristatymo laiko.
    Pardavėjas pristato prekes pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais, jeigu prekės yra Pardavėjo sandėliuose.
    Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs, be to pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių.
    Pirkėjas sutikdamas su šia sutartimi sutinka ir su tuo, kad kai kuriais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, pavyzdžiui jeigu tiekėjas laiku nepagamina arba nepristato pardavėjui pirkėjo užsakytos prekės.
    Pirkėjas privalo prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodyti įgaliotą asmenį, kuris priims prekes.
    Jeigu pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
    Prekių pristatymo metu Pardavėjas arba jo įgaliotas asmuo pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė) patikrina prekes priimančio asmens tapatybę.
    Pardavėjas arba jo atstovas pažymi prekių priėmimą perdavimą žyminčiame dokumente ir perduoda arba atsisako perduoti prekes.
    Tais atvejais, kai Pardavėjas gali nustatytu terminu išsiųsti tik dalį pirkėjo užsakytų prekių, o ne visas Pirkėjo užsakytas prekes, Pardavėjas gali turimas prekes išsiųsti nustatytu terminu, o likusias prekes išsiųsti vėlesne siunta.
    Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl kitų nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. 
    Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs, kad pristatytos prekės pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui,bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo protokolą, taip pat padaryti siuntos nuotraukas, toje vietoje kur yra pažeidimai ir nuotraukas kartu su protokolo kopija išsiųsti pardavėjui el. Paštu.
    Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės ir be išorinių pažeidimų.
    Pirkėjui, nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo protokolo, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų.
    Prekės gali būti pristatomos ir į kitas Valstybes. Apie pristatymo kainą į kitas valstybes pirkėjas privalo pasiteirauti parašęs elektroninį laišką pardavėjui, tame laiške nurodęs dominančia prekę ir tikslų prekės pristatymo adresą, Valstybę ir pašto kodą.

11.    Garantijos sąlygos

    Prekėms suteikia 24 mėnesių gamintojo garantiją, jeigu  prekės aprašyme nenurodyta kitaip
    Visa informacija apie prekės  nurodoma prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
    Pardavėjas neneša atsakomybės už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar komplektacija gali neatitikti nuotraukoje nurodytos prekės.
    Reali prekės spalva ir forma gali skirtis nuo pateiktos nuotraukoje dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
    Pasitaikius brokui, arba jeigu prekė buvo apgadinta transportavimo metu, pirkėjas privalo atsiųsti apgadintos detalės nuotrauka ir jos kodą (prekės kodas nurodomas prekės surinkimo instrukcijoje), spalva bei kita būtiną informaciją, kurios gali prireikti , kad pardavėjas galėtų tokį broką pašalinti.
    Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros bei prekių surinkimo paslaugų. Pardavėjas persiunčia visą informaciją, susijusią su prekės garantija, gamintojui.
    Surinkinėjant prekę pirkėjas privalo laikytis prie prekės pridėtos surinkimo instrukcijos
    Prekė privalo būti naudojama tik pagal jos paskirtį
    Garantinis aptarnavimas neteikiamas jeigu:
    pirkėjas nesilaikė baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių.
    prekės buvo sugadintos dėl pirkėjo kaltės.
    Prekė parduodama iš ekspozicijos
    Prekė pažymėta žodžių „išpardavimas“

12.    Prekių grąžinimas / keitimas
    Kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų  ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
    Apie planuojamą prekės grąžinimą pirkėjas privalo pranešti pardavėjui raštu / elektroniniu paštu, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti šios sutarties ir grąžinti prekę.
    grąžinama prekė būti nepraradusi prekinės išvaizdos, originalioje tvarkingoje pakuotėje (netaikoma prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimams, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę)
    grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta
    bandytų surinkinėti prekių (baldų) grąžinti negalima.
    Negalima grąžinti kokybiškų prekių, pirktų lizingu / išsimokėtinai
    Tuo atveju, kai prekė yra netinkamos kokybės, pardavėjas  privalo pakeisti ją į tokia pačia prekę tinkamos kokybės prekę, arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
    Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią buvo pristatyta pardavėjo
    Pinigai grąžinami tik į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą pavedimu už grąžinamas prekes, po to kai prekės jau perduotos pardavėjui.
    Už papildomas paslaugas, transportavimo, arba užnešimo paslaugas pinigai negrąžinami.
    Grąžinant prekę, pirkėjas privalo pateikti jos įsigijimo dokumentą.
    Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jeigu Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių tvarkos

13.    Apsikeitimas informacija
    Pardavėjas visus pranešimus siunčia šiose Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje "Susisiekite su mumis" nurodytais kontaktais.

14.    Atsakomybė
    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
    Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
    Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
    Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir neįtakoja
    Pardavėjas neatsako už patirtą žalą ir nuostolius, kurie kilo dėl Pardavėjo parduotų pirkėjui prekių
    Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

15.    Asmens duomenų apsauga
    Pardavėjas patvirtina, jog visi pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje tikslais ir tiesioginės rinkodaros tikslais,. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas.
    Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

16.    Baigiamosios nuostatos
    Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
    Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
    Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


17.    PRIVATUMO POLITIKA

    Sąvokos
    Duomenų valdytojas ir svetainės www.vaikiskibaldai.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra Vaikiskibaldai.lt, individualios veiklos vykdymo pažyma 846429

    Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.vaikiskibaldai.lt
    Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis

18.    Bendrosios nuostatos
    Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės
    Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai

19.    Asmens duomenų tvarkymas
    Sutikdamas su šiomis taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis
    Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką duomenu valdytojui  arba skambindamas telefonu. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą
    Duomenų valdytojas gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.vaikiskibaldai.lt teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. 
    Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas
    Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka
    Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų

20.    Taisyklių keitimas
    Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.vaikiskibaldai.lt
    Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę šių taisyklių atsisakyti
    Informacijos pateikimas ir perdavimas
    Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami raštu / elektroniniu paštu
    Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija
    Slapukai (angl. cookies)
    Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Asmuo gali išjungti slapukų naudojimą, bet be slapukų kai kurios internetinės parduotuvės funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
    Slapukai naudojami internetinės parduotuvės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų atlikti pirkimą. Tuomet iš pirkėjo prašoma pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas ir kiti būtini duomenis). Pardavėjas turi teisę visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).
    Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis
    Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan
    Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba
    Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama

 

Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas (BDAR)
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos
Šios taisyklės reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo bei tvarkymo principus. Remiantis šiomis taisyklėmis elektroninė parduotuvė , priklausanti vaikiskibaldai.lt, individualios veiklos vykdymo pažyma 846429, el pašto adresas info.vaikiskibaldai@gmail.com tvarko vartotojų asmens duomenis.


Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai ir naudojami tik teisėtais tikslais.
Visa asmens duomenų informacija yra konfidenciali ir saugojama ne ilgiau nei to reikalauja įstatymai.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas
www.vaikiskibaldai.lt renka ir apdoroja pirkėjo / vartotojo asmens duomenis – vardą, pavardę, adresą, tel. numerį, el pašto adresą, kad galėtų tinkamai apdoroti ir vykdyti sutartį / užsakymą  tarp pirkėjo ir pardavėjo.
Jeigu pirkėjas nepageidauja kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, pirkėjas turi pilną teisę nutraukti sutartį su pardavėju, apie tai pranešdamas el paštu info.vaikiskibaldai@gmail.com , visi pirkėjo duomenys taip pat gali būti pašalinti iš pardavėjo sistemos to pageidavus pirkėjui / vartotojui.

Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ar sunaikinimas
Vartotojas, prisiregistavęs prie paskyros www.vaikiskibaldai.lt turi pilną teisę keisti ir/ar atnaujinti savo informaciją.
Vartotojas, norėdamas pašalinti savo duomenis iš sistemos, turi parašyti prašymą info.vaikiskibaldai@gmail.com ir visi jo duomenys bus pašalinti iš sistemos.

Taisyklių keitimas
www.vaikiskibaldai.lt,  turi teisę atnaujinti abra keisti taisyklės apie tai pranešdama elektroninėje parduotuvėje https://vaikiskibaldai.lt/salygos/
 Atnaujintos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos
Jeigu vartotojas nesutinka su naujomis taisyklėmis, jis turi teisę jų atsisakyti, siunčiant prašymą el paštu info.vaikiskibaldai@gmail.com  su sąlyga, kad neturės galimybės naudotis elektroninės  parduotuvės www.vaikiskibaldai.lt paslaugomis
 Jeigu įsigaliojus naujoms taisyklėms vartotojas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naujomis taisyklėmis