Vaikiški baldai

Privatumo politika

Ką reiškia ši privatumo politika?

Šioje Privatumo politikojeJums, interneto svetainės www.vaikiskibaldai.lt (toliau – Internetosvetainė)lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip prekes siūlančios  pagal Individualiosveikos vykdymo pažyma nr. 846429 tvarko Jūsų asmens duomenis,kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę Internetinėje svetainėje, susisiekus sumumis el.paštu ar telefonu.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu artelefonu, galime rinkti šią informaciją:

o        kreipiantis dėlkomercinio pasiūlymo pateikimo – vardas, pavardė, įmonės pavadinimas irkodas (jei registruojatės kaip įmonė), elektroninio pašto adresas, telefononumeris, pageidaujamos paslaugos duomenys. Šie duomenys yra saugomi 10 (dešimt)metų nuo paslaugos įsigijimo dienos. Tuo atveju, jei pagal pateiktą komercinįpasiūlymą paslaugos neįsigyjate, šiuos duomenis saugosime 1 (vienerius) metusnuo komercinio pasiūlymo Jums pateikimo dienos.

o        įsigyjant prekes arpaslaugas – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefononumeris, įmonės pavadinimas ir kodas (jei registruojatės kaipįmonė), užsakomos prekės ar paslaugos kiti duomenys, prekės kaina, informacijaapie apmokėjimą, prekės pristatymo adresas. Šie duomenys yra saugomi 10(dešimt) metų nuo prekės įsigijimo dienos;

o        siunčiant tiesioginėsrinkodaros pranešimus – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.Šie duomenys yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gauti tiesioginėsrinkodaros pranešimus gavimo dienos;

o        duomenys apienaudojimąsi Internetine svetaine – duomenys, surinkti naudojantslapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete irpan.(detalesnė informacija yra pateikiama „Kokie slapukai naudojami šiojeInterneto svetainėje“);

o        bet kokie kiti Jūsųasmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumisbendraudami. Šie duomenys saugomi 2 (dvejus) nuo Jūsų duomenų pateikimo dienos.

Kokiais tikslais renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis?

Mes renkame bei toliau tvarkome Jūsų asmens duomenis tik teisėse aktuoseapibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, taip kaip nurodyta žemiau:

o        dėl Internetosvetainėje siūlomų produktų ir paslaugų įsigijimo vykdymo (sutarties vykdymotikslais);

o        Jūsų sutikimu, kaiasmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

Sutikimas tiesioginei rinkodarai

Visais atvejais, kai norėsime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginėsrinkodaros tikslais, Jums bus pateikiama sutikimo dėl asmens duomenų naudojimotiesioginės rinkodaros tikslais forma, kurią pasirašydami galėsite sutikti, kadJūsų duomenys būtų naudojami tiesioginei rinkodarai. Atsisakyti tiesioginėsrinkodaros tikslais siunčiamos informacijos galite bet kada elektroniniu paštu:info.vaikiskibaldai@gmail.com

Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į internetonaršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama įinterneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį išserverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti internetonaršyklę.

Daugiauinformacijos apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

_ga, _gat

Google Analytics slapukas. Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techniniai įrenginių duomenys.

Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.

Įeinant į puslapį

2 metai

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“

_gid

Slapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti.

Įeinant į puslapį

24 val. po sesijos pabaigos

Šis slapukas kaupia ir atnaujina informacija apie Jūsų lankytus tinklapio polapius. Daugiau informacijos galite rasti adresu https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid

__atuvc, __atuvs

Tai yra trečiosios šalies AddThis slapukai, leidžiantys vartotojams bendrinti turinį per socialinių tinklų svetaines ir el. paštą.

Įeinant į puslapį

30 min

Unikalus identifikatorius

pll_language

Slapukas naudojamas išsaugoti lankytojo kalbą

Įeinant į puslapį

1 metai

lt

wordpress_test_cookie

Šis slapukas yra privalomas svetainei naudojamai turinio valdymo sistemai WordPress. Sistema tikrina, ar slapukai gali būti įrašomi. Jis nekaupia jokių jūsų asmeninių duomenų.

Įeinant į puslapį

Slapukas nustoja galioti, kai baigiasi naršymo sesija

WP+Cookie+check

cookie_notice_accepted

Skirtas išsaugoti slapukų saugojimo taisyklių statusą.

Paspaudus „SUTINKU“

Visada

true

 

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams,kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t.y. IT paslaugų teikėjai, irtvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenųtvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tikta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus,imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenųtvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenųsaugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmensduomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Individuali veikla tieknustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymometu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos techninesir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuoatsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo,atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamospriemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenųtvarkymo.

Kokios yra Jūsų teisės ?

Jūs turite teisę:

o        pateikti rašytinįprašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yratvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savoasmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmensduomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriemsbuvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmensduomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tamlaikotarpiui nustatyti;

o        reikalauti ištaisytinetikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;

o        reikalauti, kad mesištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir jągalima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėrareikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaiptvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis,kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokiokito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomineteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolėtą padaryti;

o        reikalauti, kad būtųapribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūsužginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galimepatikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yraneteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj toprašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų tvarkymo tikslais,tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisiniusreikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsųduomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arbasiekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba)apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių.

o        prašyti, kad Jūsųtvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kaitaitechniškai yra įmanoma;

o        pateikti mums skundą,jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir(ar) gali būtipažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimuspateikite mums raštu elektroniniu paštu: info.vaikiskibaldai@gmail.com

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisėsaktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiekįmanoma greičiau, bet nevėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėlbesikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašytibesikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar)turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turiteteisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokiaatnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsųInterneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Justenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone,esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti įdatą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumopolitika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikossąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais,skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arbaregistruotu laišku:

+370 672 99 034

info.vaikiskibaldai@gmail.com